top of page
bgImage

Algemene Voorwaarden

Als u afspraken maakt voor Spinal Flow behandelingen, overeenkomstige energetische en/of coach behandelingen en/of andere trajecten bij Sparkle Oak, dan gaat u akkoord met de algemene voorwaarden, de privacy verklaring en disclamer.

 

Algemene voorwaarden Sparkle Oak:

Alle bedragen genoemd op deze website zijn inclusief 21% btw, tenzij anders vermeldt.

 

De betaling dient voorafgaand aan de afspraak voldaan te zijn.

Ik stuur op tijd via een factuursysteem de factuur in de mail.

* Check ook je spam map.

 

Kom op tijd, anders zal het van de gereserveerde tijd afgaan. (Ook bij telefonische afspraak en bij beeldbellen).

Er is geen wachtruimte, dus graag nier eerder dan 5 minuten, voor aanvang van de sessie komen.

 

Sparkle Oak heeft het recht om het reeds voldane bedrag te behouden of het op deze site aangegeven tarief in rekening te brengen: bij het niet tijdig annuleren of verplaatsen van een afspraak, tenminste 24 uur van te voren, of bij het niet nakomen van een afspraak.

 

Sparkle Oak heeft ten alle tijden het recht om cliënten, zonder opgaaf van redenen, een behandeling te weigeren.

 

Medisch:

 

Als u voor mij, belangrijke [medische] informatie achterhoudt, bent u zelf verantwoordelijk voor de eventuele [nadelige] gevolgen.

 

Medisch advies van een arts of anderszins medisch deskundige kan nooit worden vervangen door adviezen en inzichten verkregen uit Spinal Flow behandelingen of coaching. Het kan echter wel een belangrijke aanvulling zijn op weg naar healing en genezing.

 

Sparkle Oak adviseert u het tijdig zoeken van medische zorg nooit uit te stellen.

Veronachtzaam nooit reeds verkregen medisch advies op basis van (online) verstrekte informatie door Nanda Dickman.

 

Adviezen en inzichten verkregen vanuit Spinal Flow behandelingen en/of coaching, zijn niet bedoeld als vervanging voor reguliere behandelingen. Deze kunnen echter wel complementair werken.

 

Bij acute medische klachten wordt u geadviseerd eerst contact op te nemen met de eigen (huis)arts en daarnaast met Sparkle Oak voor holistische adviezen en inzichten.

 

Bent u onder behandeling (geweest) bij een psychiater, psycholoog of andere reguliere medische deskundige(n), of gebruikt u (nog) medicijnen, heeft u een pacemaker, hartklachten en dergelijke? Geef dit dan alstublieft, bij uw aanvraag aan.

 

Uitwerking:

Elke Spinal Flow behandeling heeft enkele uren tot weken tijd nodig om te integreren. Houdt daarbij rekening met mogelijke uitwerkingen in uw lichaam en geest. Uitwerkingen als bijvoorbeeld: hoofdpijn, erge dorst, spierpijn, jeuk, puistjes, uitslag, vermoeidheid, kou, warmte, tintelingen, neerslachtigheid, boosheid, desoriëntatie, eerder in het leven doorgemaakte klachten en/of emotioneel verwerkingsproces. Heeft u daar vragen over of vindt u dat het te lang blijft duren neem dan gerust contact met mij op via: sparkleoak333@gmail.com

 

Vertrouwelijk:

Met de informatie uit Spinal Flow behandelingen en coaching zal altijd vertrouwelijk worden om gegaan. Deze informatie wordt door Sparkle Oak niet aan derden verstrekt. Tenzij het in het belang is voor u als client, maar dat wordt altijd eerst met u overlegt.

 

Schriftelijke toestemming:

U beslist altijd zelf wat u met de informatie uit de Spinal Flow behandelingen of coaching wilt doen, binnen de privésfeer. Wilt u de informatie op een andere wijze gebruiken (bijvoorbeeld op een website openbaar maken) dan kan dit alleen met het goedvinden van Nanda Dickman / Sparkle Oak. U dient dus eerst contact op te nemen voor schriftelijke toestemming. Dit kan via:

sparkleoak333@gmail.com

 

Aansprakelijkheid:

Sparkle Oak is niet aansprakelijk voor fysieke, materiële of immateriële schade ontstaan voor, tijdens of na Spinal Flow behandelingen, coaching of overeenkomstige behandelingen, heen of terugreis.

 

WKKGZ Klachtenregeling:

Sparkle Oak is geregistreerd bij SoloPartners

Lidnummer: 141628

 

Disclaimer:

Op deze site is auteursrecht en copyright van toepassing. Zonder uitsluitend schriftelijke toestemming van de eigenaresse van Sparkle Oak, te weten Nanda Dickman, mag er niks van deze site verveelvoudigd, opgeslagen en/of overgenomen worden. En niet voor eigen gebruik of anderszins gebruikt worden.

 

Privacy verklaring:

Sparkle Oak, gevestigd aan Vondelwende 30, 2182 VV Hillegom, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

 

Contact gegevens:

Vondelwende 30

2182VV Hillegom

+ 31 6 249030373

 

Nanda Dickman is de Functionaris Gegevensbescherming van Sparkle Oak zij is te bereiken via: sparkleoak333@gmail.com

 

Persoonsgegevens die wij verwerken

Sparkle Oak verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

- Voor- en achternaam

- Geslacht

- Geboortedatum

- Adresgegevens

- Telefoonnummer

- Emailadres

- Lijst met email/telefoon gegevens van client via telefoon en exel bestand

- Internetbrowser en apparaat type

- IP adres

- Bankrekeningnummer

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via: sparkleoak333@gmail.com, dan verwijderen wij deze informatie.

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Sparkle Oak verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

- Het afhandelen van uw betaling

- Verzenden van een nieuwsbrief

- Een certificaat uit te reiken

- U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

- U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten

- U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken

- Om goederen en diensten bij u af te leveren

- Sparkle Oak verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

 

Geautomatiseerde besluitvorming

Sparkle Oak neemt [wel / niet] op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Sparkle Oak) tussen zit. Sparkle Oak gebruikt de volgende computerprogramma's of -systemen:

[aanvullen met naam van het systeem, waarom het gebruikt wordt, onderliggende logica, belang en verwachte gevolgen voor betrokkene]

 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Sparkle Oak bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

 

Persoonsgegevens > maximaal 7 jaar > Reden wettelijke verplichting

Personalia > maximaal 7 jaar > Reden wettelijke verplichting

Adres > maximaal 7 jaar > Reden wettelijke verplichting

Aantekeningen consult > maximaal 7 jaar > Reden wettelijke verplichting

Enzovoort > maximaal 7 jaar > Reden wettelijke verplichting

 

Delen van persoonsgegevens met derden

Sparkle Oak verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Sparkle Oak gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand

dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische

werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen

wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook

alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Sparkle Oak en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

 

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar sparkleoak333@gmail.com

 

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

 

Sparkle Oak wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Sparkle Oak neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via: sparkleoak333@gmail.com

 

 

 

 

bottom of page